Szukaj na stronie

Biuro Królewny Piki
Statut "Fundacji Objazdowy Dom Kultury"


Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Objazdowy Dom Kultury”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: - Radosława Adama Guzowskiego zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Elżbietę Barej-Magiera w kancelarii notarialnej przy ul. Bonifraterskiej 6 w lokalu 17 w Warszawie, w dniu 30 lipca 2007 roku, działa na pod¬stawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

2. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

§ 2.

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3.

Siedzibą fundacji jest miasto Warszawa.

§ 4.

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym
w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 5.

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

§ 6.

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy dla spraw kultury.

§ 7.

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

 

Cele i zasady działania Fundacji

 

§ 8.

Celami Fundacji są:

1. budowanie wielokulturowego i wielowyznaniowego społeczeństwa otwartego
2. pobudzanie społeczeństwa do aktywnego udziału w życiu kulturalnym
i społecznym
3. działania w zakresie edukacji kulturowej
4. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
5. działalność na rzecz mniejszości narodowych i religijnych
6. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
7. działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
8. działania na rzecz tolerancji, równości społecznej i demokracji
9. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich
10. działalność na rzecz imigrantów i uchodźców
11. działania na rzecz upowszechnienia i ochrony praw kobiet oraz równych praw kobiet i mężczyzn
12. działania wspierające rodziny
13. działania na rzecz praw i wychowania dzieci
14. działania na rzecz godnej starości
15. działania w zakresie ekologii i na rzecz opieki nad zwierzętami
16. działania propagujące zdrowy i aktywny styl życia, wolny od uzależnień
17. działania propagujące kulturę fizyczną
18. przeciwdziałania patologiom społecznym
19. promocja i organizacja wolontariatu
20. działalność charytatywna

§ 9.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. organizowanie wydarzeń kulturalnych i artystycznych
2. organizowanie wydarzeń edukacyjno-kulturalnych
3. organizowanie wykładów, warsztatów, szkoleń, zajęć zbieżnych z celem Fundacji
4. zorganizowanie stacjonarnego domu kultury prowadzącego cykliczne zajęcia dla młodzieży, dzieci, seniorów i rodzin
5. zorganizowanie klubo-kawiarni prowadzącej działalność artystyczno-kulturalno-edukacyjną
6. organizowanie cyklicznych zajęć dla młodzieży, dzieci, seniorów i rodzin prowadzonych w ramach działalności Fundacji w różnych ośrodkach artystycznych, oświatowych i kulturalnych
7. organizowanie cyklicznych zajęć dla młodzieży, dzieci, seniorów i rodzin prowadzonych w ramach działalności Fundacji w domach dziecka, więzieniach, szpitalach, domach starców, zakładach poprawczych, ośrodkach dla uchodźców
8. współpracę z mniejszościami społecznymi i religijnymi
9. współpracę z organizacjami społecznymi
10. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w kraju i zagranicą, których działalność jest zbieżna z działalnością statutową Fundacji
11. wspieranie innych organizacji pozarządowych, których działalność jest zbieżna
z działalnością statutową Fundacji
12. wspieranie twórców i sztuki oraz menedżerów kultury
13. wspieranie akcji propagujących zdrowy styl życia, wolny od uzależnień
14. organizowanie akcji edukacyjnych na rzecz praw kobiet, dzieci i rodziny oraz ekologii
15. zapisywanie i archiwizowanie wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych na nośnikach audio i wideo
16. tworzenie archiwum dokumentującego twórczość artystyczną i kulturalną
17. rozwijanie własnej działalności artystycznej
18. organizowanie akcji charytatywnych.

§ 10.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób
i instytucji zbieżną z jej celami.

 

Majątek i dochody Fundacji

§ 11.

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000 PLN (jednego tysiąca złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 12.

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. darowizn, spadków, zapisów;
2. dotacji i subwencji oraz grantów;
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych
4. dochodów z majątku Fundacji
5. odsetek bankowych
6. lokat długoterminowych
7. sponsoringu.

§ 13.

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
4. Wszelkie dochody z działalności Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych.

 

Władze Fundacji

§ 14.


1. Władzami fundacji są:
a) Rada Fundacji
b) Zarząd Fundacji
2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych
z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

 

Rada Fundacji

§ 15.

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z trzech członków.
3. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzi Fundator.
4. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawie¬nie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być
w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.
6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji
z członkostwa lub śmierci członka Rady.
7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
8. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
9. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieru¬je pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 16.

1. Rada Fundacji zbiera się, co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów;
w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 17.

Do zadań Rady należy w szczególności:
1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu
i udzielanie członkom Zarządu absolutorium
4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
6. Nadzór nad działalnością Fundacji.
7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 18.

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.
2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

 

Zarząd Fundacji

§ 19.

1. Zarząd Fundacji składa się z jednej – trzech osób powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję.
2. Członków pierwszego składu Zarządu powołuje Fundator. Następnych członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu powołuje swą decyzją Rada.
3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
4. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.
5. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.
6. Członkowie Zarządu z tytułu pełnienia swych funkcji wynagradzani są przez Radę Fundacji.

§ 20.

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b. uchwalanie regulaminów,
c. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji
e. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
f. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g. występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inna fundacją oraz likwidacji Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach kolegialnie, w formie uchwał.
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
6. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji.
7. Zarząd może powołać jako ciało doradcze Komisję Programową, złożoną z osób skupionych wokół idei Fundacji.

Sposób Reprezentacji

§ 21.

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa jeden członek Zarządu.

Zmiana Statutu

§ 22.

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji jednogłośnie, za zgodą Rady Fundacji. Zmia¬ny statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja zastała ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją

§ 23.

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 24.

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czy jego decyzje za¬padają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

 

Likwidacja Fundacji

§ 25.

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 26.

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 27.

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP fundacji
o zbliżonych celach.